Translate

23. јануар 2016.

Светигора: Монографија "Свети Сава Српски"

   „Свети Сава Српски” је одговор онима који нам отимају памћење. „Све­ти Са­ва Срп­ски” пр­ва од осам из но­ве еди­ци­је „Све­ти Не­ма­њи­ћи” пред­ста­вље­на је ју­че у бе­о­град­ском МПЦ. За­ни­мљи­во пи­са­не би­о­гра­фи­је, сво­је­вр­сни из­да­вач­ки по­ду­хват „Све­ти­го­ре” и ком­па­ни­је „Но­во­сти”, пред­ста­вља­ју до­ку­мент срп­ске кул­ту­ре и ду­хов­не ба­шти­не. На јед­ном месту на­ћи ће се Све­ти Не­ма­њи­ћи, од просветитеља, ду­хов­ни­ка и прин­ца Са­ве, пре­ко ње­го­вог оца Сте­фа­на Не­ма­ње или Св. Си­ме­о­на Ми­ро­то­чи­вог до кра­ље­ва Вла­ди­сла­ва, Дра­гу­ти­на, Ми­лу­ти­на, Сте­фа­на Де­чан­ског, Сте­фа­на Пр­во­вен­ча­ног и ца­ре­ва Ду­ша­на и Уро­ша IV Не­ја­ког. О књи­зи су, уз из­да­ва­че, го­во­ри­ли ми­тро­по­лит цр­но­гор­ско-при­мор­ски Ам­фи­ло­хи­је и чу­ве­на исто­ри­чар­ка, ви­зан­то­лог и кон­зер­ва­тор др Ани­ка Ско­вран.
   Ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је ре­као је да се с пу­но раз­ло­га про­мо­ци­ја одр­жа­ва пред Бо­го­ја­вље­ње, јер је та­да Све­ти Са­ва на по­врат­ку из Је­ру­са­ли­ма у Тр­но­ву одр­жао сво­ју по­след­њу ли­тур­ги­ју то­ком ко­је се и раз­бо­лео и убр­зо упо­ко­јио. Чи­тав из­да­вач­ки по­ду­хват о Не­ма­њи­ћи­ма, ка­ко се чу­ло, у зна­ку је и још два ве­ли­ка обележ­ја 900 го­ди­на од ро­ђе­ња Св. Си­ме­о­на и исто то­ли­ко ве­ко­ва од осни­ва­ња ар­хи­е­пи­ско­пи­је Жич­ке чи­ји је пр­ви архи­е­пи­скоп био Са­ва. Ми­тро­по­лит је ре­као да ће по­во­дом те про­сла­ве пред­ло­жи­ти Ко­ми­си­ји за Устав СПЦ да се па­три­јар­ху до­да уз па­три­јар­ха срп­ског и по­мор­ских зе­ма­ља, као што је ти­т­у­лу но­сио Са­ва. Он је об­ја­снио да се срп­ски хра­мо­ви на­ла­зе по свим мо­ри­ма ис­то­ка и за­па­да и да је до­бро да па­три­јарх не бу­де са­мо на­ци­о­нал­но обо­јен.
   Го­во­ре­ћи о књи­зи „Све­ти Са­ва Срп­ски” ми­тро­по­лит цр­но­гор­ско – при­мор­ски је ука­зао да но­ва еди­ци­ја о Не­ма­њи­ћи­ма има за циљ да нам об­но­ви пам­ће­ња, јер се та­ко, ка­ко ка­же, об­на­вља и ду­ша.
   – Ако хо­ће­те да не­ког по­је­дин­ца или је­дан на­род уни­шти­те он­да му уз­ме­те пам­ће­ње. Об­на­вља­ти пам­ће­ње то зна­чи об­на­вља­ти сво­ју вер­ти­ка­лу и сво­је све­у­куп­но би­ће, а Не­ма­њи­ћи је­су та вер­ти­ка­ла исто­риј­ског би­ћа срп­ског на­ро­да, ре­као је Ам­фи­ло­хи­је. Он је под­се­тио да је об­е­лежа­ва­њу­ћи зби­ва­ња око Све­тог Си­ме­о­на у Под­го­ри­ци, у ко­јој је ро­ђен овај ро­до­на­чел­ник ди­на­сти­је Не­ма­њи­ћа,об­но­вље­на ње­го­ва ла­вра на Не­ма­њи­ној твр­ђа­ви, или ка­ко „Мон­те­не­гри­ни ра­ди­је го­во­ре на тур­ској твр­ђа­ви”.
   – По­сле 900 го­ди­на Сте­фан Не­ма­ња се вра­тио на ме­сто ро­ђе­ња. И то је до­при­нос об­на­вља­њу пам­ће­ња на­шег, јер се та­ко об­на­вља и ду­ша, јер ако не­ко хо­ће је­дан на­род да уни­шти узи­ма му пам­ће­ње – ре­као је Ам­фи­ло­хи­је.
   – Ето ми та­ко из Не­ма­њи­не Под­го­ри­це по­ку­ша­ва­мо пре Са­ва се­бе ра­ди, Цр­не Го­ре ра­ди, а ти­ме и све­у­куп­ног на­шег на­ро­да ра­ди, да се об­на­вља­мо све­у­куп­ном ду­хов­ном об­но­вом, и на­уч­ном. А ако то не ура­ди цр­ква не зна­мо ко ће у бу­дућ­но­сти, ре­као је Ам­фи­ло­хи­је. Ми­тро­по­лит је ука­зао да је до­бро што се еди­ци­ја по­ја­ви­ла и на свет­ко­ва­њу 100 го­ди­на од Мој­ко­вач­ке бит­ке и ре­као да на про­мо­ци­ју сти­же с па­ра­сто­са ко­ји је на Но­вом гро­бљу у Бе­о­гра­ду одр­жан ђе­не­ра­лу и сер­да­ру Јан­ку Ву­ко­ти­ћу, ко­ји је пре­по­знао вер­ти­ка­лу Не­ма­њи­ћа и ко­сов­ску са бра­ни­о­ци­ма на Мој­ков­цу. Од­бра­нио је образ све­у­куп­ног на­ро­да срп­ског, Цр­не Го­ре и Ср­би­је и 24 са­та ка­ко је тра­жио пре­сто­ло­на­след­ник Алек­сан­дар Ка­ра­ђор­ђе­вић за­у­ста­вио не­мач­ког агре­со­ра.
   – И на Бад­њи дан је ре­као – ево бра­ни­мо све­у­куп­но Срп­ство, под­се­тио је Ам­фи­ло­хи­је, ко­ји је ју­че као нај­срам­ни­ји чин у исто­ри­ји Цр­не Го­ре озна­чио при­зна­ва­ње тзв. Ко­со­ва од стра­не цр­но­гор­ске вла­сти. Ми­тро­по­лит је ју­че и под­се­тио и на чи­ње­ни­цу ка­ко је од 1992. го­ди­не ка­да је кре­ну­ла на Ник­че­ви­ће­ву ини­ци­ја­ти­ву „Све­ти­го­ра” по­ста­ла јед­на од нај­зна­чај­ни­јих из­да­вач­ких ку­ћа у нас.
   Ди­рек­тор „Све­ти­го­ре”, про­то­је­реј – ста­вро­фор Ра­до­мир Ник­че­вић, ре­као је да је то из­у­зет­на еди­ци­ја ко­ју је ова Из­да­вач­ко – ин­фор­ма­тив­на уста­но­ва у са­рад­њи са ком­па­ни­јом Но­во­сти по­че­ла да об­ја­вљу­је по­чет­ком го­ди­не. Пр­ва књи­га о Све­том Са­ви већ је на ки­о­сци­ма, а оста­ли на­сло­ви ће се по­ја­вљи­ва­ти сва­ких 15 да­на, све до 20. апри­ла. Уку­пан ти­раж еди­ци­је је 70.000 при­мје­ра­ка, а це­на књи­ге је 499 ди­на­ра.

   М. Њ.
   извор: www.mitropolija.com

Нема коментара:

Постави коментар