Translate

06. септембар 2017.

Песма Јосифа Исихасте

                                     
Песму Господу Исусу Христу, коју је саставио старац Јосиф Исихаста, певају монаси манастира Ватопед. Ватопедски монаси су духовна чеда монаха Јосифа ученика Јосифа Исихасте.

Текст песме:


Γλυκύτατε μου Ιησού, βάλσαμον της ψυχής μου,
αγάπη της καρδίας μου, αέρας της πνοής μου.
Φως νοητόν, γλυκύτατον, ο έρως, η ισχύς μου,
αγάπη πολυθαύμαστος, ο πόθος της ζωής μου.
Η πίστις μου και η ελπίς, αγάπη μου γλυκεία,
Σωτήρα ποθεινότατε, γλυκειά παρηγορία»
ελθέ, γλυκεία μου πνοή, ελθέ, ζωή μου θεία,
ελθέ, φως των ομμάτων μου, γλυκειά μου θυμηδία
και φώτισον τα σπλάγχνα μου, τον νουν και την καρδίαν
και πάρασχε στο σώμα μου απάθειαν τελείαν,
διαύγασον εν τω νοΐ τον θείον φωτισμόν σου,
την λαμπροτάτην κίνησιν των θείων γνώσεων σου,
δος μου, αγάπη μου γλυκειά, αυτά που σου ζητάω,
τους πόδας σου ν΄ ασπάζομαι και να γλυκοφιλάω.
Ζητώ, γλυκεία μου πνοή, αιτώ ο υπεσχέθης
και κρούω με κατάνυξιν κι επιθυμώ να έλθης
και συν Πατρί και Πνεύματι μέσα μου να εισέλθης·
μονήν αγίαν ποίησον, να λειτουργής ως θέλης
και ως ευαρεστήσαι συ, Πατήρ, Υιός και Πνεύμα»
αξίωσον να σε υμνώ απαύστως νύκτα, μέρα
και μην χωρίζεις απ΄ εμού, μη μ΄ αποδοκιμάσεις,
αφού ‘δες, πως είμαι, ασθενής, μη θες να με πειράζης·
δεν υποφέρω, δεν βαστώ στιγμή τον χωρισμό σου,
διότι καταφλέγομαι από του έρωτος σου.
Φλεγόμενος σ’ αναζητώ στους ουρανούς να σ’ εύρω
κι’ αφού σκιρτάς κατανοώ πως μέσα μου σε έχω.
Το σκίρτημά σου φλέγει με, πλέον δεν υποφέρω,
να βρίσκωμαι εδώ στην γή, σώμα βαρύ να φέρω.
Πολλάκις πταίω, σε λυπώ και σε παραπικραίνω,
πλην πάλιν συ με αγαπάς, δεν στέκεις πικραμένος.
Πόσον γλυκύς, γλυκύτατος, είσαι αγαθέ Χριστέ μου
αλλ’ αν μ΄ αφήνης, σύντομα σ΄ αλησμονώ Θεέ μου.
Αν μ΄ αγαπάς, σε αγαπώ, κι΄ αν με βαστάζης, στέκω·
αν δε μικρόν απέρχεσαι, ευθύς ως χόρτον πέφτω.
Ο έρωτας μου είσαι συ, η φλόγα της αγάπης,
ο ζήλος και η όρεξις κι΄ η προθυμία αύθις
και πάλιν όλα ίστανται, εάν μένης μαζί μου·
ει δε μικρόν αναχωρείς, σκοτίζεται η ψυχή μου.
Μέσα μου σε κατανοώ και έξωθεν σε βλέπω,
σε θεωρίαν έλκεις με, θαυμάζω τούτο βλέπων.
Όπου να ιδώ, παντού Χριστός, πάσα την γην πληρώνης
εις έκπληξιν ανάγεις με, τας φρένας μου αλλοιώνεις.
Στην Λειτουργία έρχομαι, διά να σε κοινωνήσω
και στην καλύβη στρέφομαι, πάλιν εκεί σε βρίσκω.
Μελίζεσαι, μερίζεσαι, εσθίεσαι απ΄ όλους
τους ευσεβείς χριστιανούς και πάλιν μένεις σώος.
Μετά Πατρός ευρίσκεσαι, μέσ΄ τους αγίους είσαι,
στον κόσμον όλον ευρίσκεσαι, ποσώς δεν περικλείσαι.
Στις εκκλησίες θύεσαι, μέσα μου σώος είσαι
και τόπος δεν ευρίσκεται, όπου συ να μην είσαι.
Μονάχα στους αγαπητούς, μόνον στους σε ειδότες
δεικνύεις την αγάπην σου, δυνάμεις σου τας τόσας·
θαυμάζομαι, εξίσταμαι, εκπλήττομαι και φρίττω,
πως όλα ταύτα γίνονται δεν ημπορώ να είπω.
Κι΄ αφού στο βάθος χάνομαι των θείων νοημάτων,
στρέφω και πάλιν όπισθεν και την αγάπην πιάνω
και φθέγγομαι πως σ΄ αγαπώ, γλυκύτατε Χριστέ μου,
Ιησού μου και Σωτήρα μου, Πανάγιε Θεέ μου.
Μη παύσης να διδάσκης με, μη παύσης να φωτίζης,
στο θέλημά σου οδήγησε, εσύ καθώς γνωρίζεις
και πλούτιζέ με συνεχώς στην ιδικήν σου αγάπην
και βάσταζε να βρίσκωμαι διά παντός με ταύτην.
Και πέπεισμαι πως αληθώς αυτή θα μ’ όδηγήση
και μέσα στας άγκάλας σου θα φέρη να με ρίψη»
να χαίρω», να ευφραίνομαι με σένα τον Χριστόν μου,
τον Κύριόν μου και Θεόν, εις αιώνας αιώνων.

   извор: svetogorac.blogspot.rs

1 коментар:

 1. За оне који се боље сналазе са руским него са грчким:

  Гимн любви ко Иисусу


  Сладчайший Иисусе мой, души моей бальзаме!
  Любовь сердечная моя, вдыхаемый мной воздух!
  Свет умный и пресладостный, рачение и сила,
  Любовь премногочудная, желанье моей жизни!
  Моя надежда с верою, любовь моя, услада,
  Спаситель прежеланнейший, сладчайшая отрада!
  Приди, дыханье сладкое, приди, о жизнь святая!
  Приди, о свет очей моих, о сладостная радость!
  Утробу просвети мою, а с ней — мой ум и сердце,
  Бесстрастье совершенное подай моему телу,
  И озари мой ум Твоим божественным сияньем,
  Твоих преславных ведений движением светлейшим.
  Дай мне, о сладкая любовь, всё то, чего ищу я,
  Твои дай ноги обнимать и сладко лобызать их.
  Ищу, дыханье сладкое, прошу, что обещал Ты,
  Стучу со умилением, желаю, чтоб пришел Ты
  И со Отцом и Духом чтоб в мое вошел Ты сердце,
  Обитель святу сотворил, литургисал, как хочешь,
  И как благоугодно есть Тебе с Отцом и Духом.
  Сподоби присно воспевать Тебя и днем и ночью.
  Не разлучайся от меня, отнюдь не отвращайся:
  Ведь видишь, как я немощен, не ввергни в искушенье!
  Не вынесу, не претерплю мгновенья разлученья,
  Ведь весь я пламенем горю от Твоего раченья.
  Палим огнем, Тебя найти на Небесах стремлюсь я
  И чувствую, что Ты во мне, по Твоему взыгранью.
  Взыграние Твое палит меня, терпеть не в силах
  Я пребыванье на земле, носить не в силах тело.
  Виновен я перед Тобой: печалю, огорчаю,
  Но снова любишь Ты меня и не таишь обиду.
  Как сладостен, сладчайший, Ты, о преблагий Христе мой,
  Но коль оставишь Ты меня, Тебя забуду вскоре.
  Коль меня любишь, я люблю, и я стою, коль терпишь.
  Но чуть отступишь от меня — я никну, как былинка,
  Мое раченье — Ты еси, и Ты — любовный пламень,
  Стремление, и рвение, и бодрая готовность.
  И снова всё незыблемо, коль Ты со мною вместе,
  Но отдалишься хоть на миг — душа моя темнеет.
  Я чувствую в себе Тебя, и вне Тебя я вижу,
  К видению меня влечешь — дивлюсь я, видя это.
  Куда ни кину взор — Христос, всю землю наполняешь,
  Возводишь к изумлению, мне изменяешь разум.
  На литургию я иду, Тебе чтоб приобщиться,
  Назад в каливу возвращусь — и там Тебя я встречу.
  На части рассекаешься, и все Тебя вкушают
  Благочестивые, но вновь Ты пребываешь целым.
  Ты со Отцом, Ты во святых, а также во всём мире
  Ты обретаешься, отнюдь ничем не ограничен.
  В церквах Ты закалаешься, во мне же — цел, как прежде,
  И места не найти того, где б Ты не обретался.
  Но только лишь в возлюбленных, в одних Тебя познавших
  Являешь Ты любовь Свою и сил Своих величье:
  Я в исступленье, восхищен и трепетом охвачен,
  Как это всё случается, я высказать не в силах.
  Когда ж теряюсь в глубине духовных разумений,
  Я снова возвращаюсь вспять, любовь свою ловлю я,
  Кричу, как я Тебя люблю, Христе мой всесладчайший,
  Мой Иисус, Спаситель мой, о пресвятой мой Боже.
  Не преставай меня учить и просвещать, и к воле
  Твоей наставь меня, веди, как Сам один Ты знаешь.
  Не преставай обогащать меня Твоей любовью,
  И поддержи, чтоб никогда я с ней не разлучался.
  Я убежден: воистину она меня наставит
  И во объятия Твои меня, принесши, бросит,
  Чтоб в радости я ликовал с Тобою, о Христе мой,
  С Тобою, Господом моим и Богом в веки вечны.
  Аминь.

  извор: http://www.isihazm.ru/?id=384&iid=2316

  ОдговориИзбриши